Not preparing well is a trading mistake

مدیریت استرس در معاملات – خطا

مدیریت استرس در معاملات – خطا

گاهی معامله گرها به علت اینکه در برابر استرس واکنش عاطفی نشان میدهند، شرمنده میشوند. ایشان گمان میکنند که باید قویتر باشند و واکنش عاطفی نشان ندهند یا اینکه باید بتوانند هر چه بیشتر بر واکنش هایشان غلبه کنند.

خطا با تمایل به تکامل گرایی بزرگ می شوند.

الگوهای خطا گوناگون است. گروهی از معامله گرها به هیچ وجه گمان نمیکنند که خطاکارند اما رفتارهای خود تخریبی دارند که نشان دهنده دچار شدن ایشان به خطا است. گروهی دیگر ، معامله گرهای مایوسی هستند که تمایل دارند به هر دلیلی خود را نکوهش کنند، حتی اگر با حوادث اتفاق افتاده ارتباطی نداشته باشند.

معامله گرهای دیگر هم حس خطاکاری دارند، اما تجربه شان را به کسی نمیگویند زیرا از واکنش مردم میترسند پس ، آن ها احساساتشان را پنهان میکنند و در مورد آن احساسات نگرانی دارند. وقتی ایشان در مورد تجربیاتشان حرف میزنند، تمایل دارند احساس کنند که خطاکارند. ابراز خطا هرچه بیشتر ایشان را متقاعد میکند که مرتکب لغزش شده اند و بنابراین، به دور و تسلسل پریشانی مستمر گرفتار میشوند.

مدیریت استرس در معاملات - خطا

شاید خوشبخت ترین خطاکاران، کسانی هستند که بخاطر واکنش هایشان تشویق خاطر کمتری دارند و میتوانند خطاهایشان را در مورد تجربیات گذشته بیان کنند. این افراد میتوانند به خاطر پریشانی شان درخواست کمک کرده و برای رفع آن اقدام کنند. آنها درک میکنند که احساس خطاکاری پایدار موجب پایین آمدن اعتماد به نفس شان و ایجاد حس بی کفایتی نادر آنها میشود.

خطا شما را در باتلاق گذشته فرو میبرد. تلاش برای گفتن یا انجام دادن کار درست و پذیرش توبیخ به خاطر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است، به وضعیت اجتماعی بستگی دارد. خطا با این معنی مورد تایید و به نفع دیگران است. وقتی آن را میبینید، میتوانید آن را رها کنید. باید از مسئولیت چیزی که اتفاق افتاده است، چشم پوشی کنید و تسلیم نیروهای جهان یا ابزار یا قدرت برتر شده و رها شوید. برای انجام دادن چنین کاری میتوانید به ورای غرق شدن در افکار خطا آمیز بروید و برنامه زندگی تان را دوباره تعریف و باز آفرینی کنید..

بازگشت به صفحه بلاگ